parallax background

ﺭﻫﺒﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﭘﻮﺋﻴﺴتى

رهبريت و خلق
May 6, 2018
كرد آزاد هويت نوين خاورميانه
May 6, 2018

ﺭﻫﺒﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﭘﻮﺋﻴﺴتى


در کل رهبریت برای جامعه انسانی به معنای امکانی برای توسعه است، رهبریت از نگاه کمون‌های اولیه تا جوامع پیشرفته، به معنی پیشاهنگی در رویدادها، راهنمایی، فرمان دادن و نیرو بخشیدن بوده و در حکم قانون، جذابیت و داشتن قدرت واستعداد است تشکیل جوامع انسانی با رهبریت آن میسر می گردد. رهبریت برای جامعه در حکم سر ومغز برای یک ار گانیزم زنده است. فرجام سخن اینکه انسان وجامعه بدون رهبریت موجودیت نمی‌یابند. اما در طول تاریخ رهبریت بسیار به حالت فردی در آمده و این نیز با عناوین مستبد، شاه، پادشاه وامپراطور بیان می گردد. حتی هنگام تأمل در این اصطلاحات می‌بینیم که در دوران ضعف مفرط جوامع انسانی و یا رویارویی با یک دوران توسعه، محیط وپتانسیل توسعه لازم جهت اراده‌ی شخصی وجود دراد. شخص چرا مجبور به رشد مفرط می‌شود؟ زیرا در واقع یک جامعه خواهان رشد است