parallax background

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺴﺖ؟

از دولت كاهنى سومر بسوى تمدن دمكراتيك
May 6, 2018
دفاع از يك خلق
May 6, 2018

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺴﺖ؟


"چگونه باید زیست" ، امروزه مهم‌ترین پرسش مطروح در کردستان است. این پریش دارای چنان کیفیتی است که تنها یک انقلاب انسانی وحیاتی می‌تواند جوابگوی آن باشد برجسته‌ترین ویژگی مبارزاتی که‌ اثرات بزرگی در تاریخ به جای نهاده، مشارکت بزرگی در تمدن داشته‌اند و تاثیر آن‌ها تا به امروز نیز ادامه می‌یابد؛ پایدارنمودن شکل زندگی نوین بر ویرانه‌های زندگی سنتی می‌باشد. تاریخ نشان می‌دهد مبارزاتی که با پریش "چکونه باید زیست" وارد عرصه‌ی نقدی گسترده نشده، جواب آن را نیافته و از اهداف روزانه فراتر نرفته‌اندا، به مرور زمان محو گشته و از بین می‌روند. مبارزات تاریخی دهه‌های اخیر نیز خوبی نشان می‌دهند که نیاز مهمی به این پرسش وجود دارد